מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בנית תקרה קלה במקום תקרת בטון בגג רעפים -ליקוי בניה המוגדר ‘‘אי התאמה‘‘


התביעה דנה בליקוי בניה שענינו אי התאמה ומבוססת על חוות דעת הנדסית שערך מהנדס בנין ברגמן יגאל הכוללת גם שמאות הנדסית.
ע.א. 5323/99 בית משפט עליון
בית המשפט עליון בשבתו בבית משפט לערעורים אזרחיים קיבל את פרשנותו של מהנדס ברגמן בחוות דעת שערך לבקשת רוכשי דירות בהם לטענתו נבנו תקרות מבניה קלה במקום תקרת בטון בניגוד למתחייב במפרט הטכני.
מטיעוני הצדדים לפנינו עלה, כי מחלוקתם האמיתית אינה בדבר נוסח ההתחייבות שהמשיבה נטלה על עצמה במסגרת המפרט, ואף לא בשאלה מה בוצע על ידה למעשהאלא בליקוי בניה. עתה הסתבר כי המחלוקת ביניהם מתמקדת אך ורק בשאלה, אם במה שבוצע על ידה בפועל אכן קיימה המשיבה את התחייבותה לפי המפרט. בסעיפים 2.8 ו 2.9 של המפרט נקבע ביחס לתקרות ולגג הבניין לאמור:
2.8 תקרות: חומר בטון מזויין.
2.9 גג הבניין: חומר – קונסטרוקציית עץ ורעפי בטון.
הכל מסכימים כי המשיבה אכן התקינה גגות המורכבים מקונסטרוקציות של עץ ורעפי בטון, וכי בכך מילאה את חובתה, על פי המפרט, בכל הנוגע להתקנת הגגות. כן אין מחלוקת, כי בשניים משלושת מפלסי הבתים – בקומת המרתף ובקומת הקרקע – יצקה המשיבה תקרות מבטון. אלא שבמפלס השלישי (Vעליון) התקינה תקרת ‘‘רביץ‘‘, והשאלה בה נחלקו הצדדים היא אם על פי המפרט חלה על המשיבה חובה לבנות תקרה מבטון יצוק גם במפלס העליון. המערערים טוענים, כי חובתה לעשות כן נלמדת מפשטות לשונו של המפרט. המשיבה טוענת, כי על פי פירושו הנכון של המפרט, חובתה לבנות תקרות מבטון מתייחסות אך ורק לשני המפלסים התחתונים. במפלס העליון, החוסה מתחת לגג הרעפים, לא חלה עליה חובה להתקין תקרה כלשהי; אלא שהיא, כמחווה של נדיבות החורגת מגדר חובתה החוזית, מצאה לנכון להתקין במפלס העליון תקרת ‘‘רביץ‘‘.
במחלקת פרשנית זו הדין הוא עם המערערים. הלוא במפרט נאמר במפורש, כי ‘‘התקרות‘‘ (לשון רבים בצירוף ה‘‘א הידיעה) תיבנינה מבטון מזוין, ולא נתחוור לנו על יסוד מה מבקשת המשיבה כי נקרא הוראה זו כמטילה עליה חובה רק ביחס לתקרות שני המפלסים הראשונים. כן לא מצאנו יסוד לטענתה, כי במפלס העליון לא התחייבה לבנות תקרה כלשהי, ומכל מקום לא התחייבה לבנות תקרה מבטון יצוק. טענת המשיבה, כי בחלל המצוי מתחת לגג אין הצדקה מעשית לבנות תקרת בטון, אינה יכולה להתקבל כמענה מניח את הדעת לטענת המערערים כי החוזה לא פטר את המשיבה מבניית תקרה גם במפלס העליון וכי הוראת המפרט, שהתקרות תיבנינה מבטון מזוין, לא הבחינה בין תקרותיהם של שני המפלסים הראשונים לבין תקרתו של המפלס השלישי.