מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בבית המשפט העליון בפסיקה תקדימית בליקוי בניה וירידת ערך דירה


פסק דין
הנשיא:
. ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, אשר חייב את המערערת לשלם למשיבים פיצויים בגין ליקוי בניה שונים וכן בשל אחור במסירת הדירה, הכל כמפורט בפסק הדין.
2. המשיבים תבעו את המערערת בבית המשפט המחוזי בירושלים בגין נזקים כללים וספציפיים שנגרמו להם. לטענתם, על ידי המערערת, חברה לבנין, אשר מכרה להם דירת קוטג‘ בת 5.5 חדרים בשכונת רמות בירושלים.
הערכאה הראשונה בחנה כל אחד מראשי הנזק שנתבעו ואף עיינה בשלוש מערכות של חוות דעת מומחים שהיו בפניה: חוות דעתם של המהנדס שנק שמואל והשמאי ציון – חי באדר מטעם המערערת, חוות דעתם של המהנדס ברגמן יגאל והשמאי מיכאל אלישיב מטעם המשיבים, וכן חוות דעתו של המהנדס נפתלי קדרון, אשר התמנה כמומחה מטעם בית המשפט.
בערעורה בפנינו טוענת המערערת כנגד כל אחד מן מפרטי הנזק בהם חוייבה. לפיכך, נתייחס אף אנו לכל העניינים שנדונו, תוך הבאה קביעתה של הערכאה הראשונה וטענות הצדדים.
1. חדר המדרגות:
המהנדס ברגמן מנה שלושת ליקויים בחדר המדרגות: מזקף הראש בחדר המדרגות, מעל מדרגות העליה לגג, קטן מהמינימום של 2.10 מטר ועומד על 1.65 מטר; רום מדרגות העליה לגג עולה על המקסימום של 17.5 סמ‘ ועומד על 20 סמ‘. הדבר מקשה על השימוש במדרגות: רוחב המדרגות במקום הצר ביותר נמוך מן המינימום של 17.5 סמ‘.
במצב הקיים השימוש במדרגות מהווה מפגע בטיחותי.
המהנדס ברגמן העריך את הנזק בחדר המדרגות בסכום של 2,100 $. המהנדס קדרון הסכים לשני הפגמים הראשוניים (מזקף הראש ורום המדרגות), וסבר כי הקטעים הצרים הקרובים למרכז המדרגות לא נועדו להליכה. הערכת הנזק של המהנדס קדרון היתה בסכום של 600 $.
בית המשפט קבע בענין זה כך:
‘‘לעניין הפיצוי הכספי אני מקבלת את הערכתו של המהנדס ברגמן, משום שלא עולה על הדעת כי ניתן לתקן מזקף ראש ביציאה לגג, שהוא היום 1.65 מטר. ורום מדרגות של 20 סמ‘ בסכום שנקב בו המהנדס קדרון. יהיה צורך בחציבה בקיר החיצוני, בהגבהת הדלת, בהתקנת משקוף חדש, ובתיקוני בנייה – לענין מזקף הראש. כ‘‘כ יש צורך בהחלפת המדרגות, לשם התקנת רום תקני.
לענין זה אני מקבלת, איפוא, את הערכתו הכספית של המהנדס ברגמן, וקבועת כי הנתבעת תשלם לתובעים סכום בשקלים השווה ל 2,100 $ נכון ליום הגשת התביעה 07.02.1986...‘‘
המערערת טוענת, כי יש לפסוק בהערכת המומחה מטעם בית המשפט, המהנדס קדרון, לא מצאתי מקום להתערב בקביעת בית המשפט בענין זה. בית המשפט ביכר בנקודה זו את חוות דעתו של המהנדס ברגמן ונימק זאת בנימוקים העומדים במבחן הביקורת.