מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

פגמים באספקת הריצוף-ליקוי בניהבדירות התובעים בת.א. 1273/91 נתגלו כתמים באריחים. הנתבעת מצידה דחתה את הטיעון מאחר ולשיטתה האחריות לטיב הריצוף בדירה מוטלת על הדיירים שהם סיפקו את הריצוף. בית המשפט קיבל את טיעון הדיירים וקבע:
‘‘בא כוח הנתבעת מפנה את תשומת הלב לכך, שהמרצפות הוזמנו על ידי התובעים ישירות מ‘‘מצר‘‘, כשמכך הוא מבקש להסיק שאין מקום להטיל האחריות למצב המרצפות על מרשתו. אכן, אין חולקין כי התובעים בחרו (בהסכמת הנתבעת) לרכוש מרצפות במישרין אצל ‘‘מצר‘‘, ואף שילמו בגינן סכום נוסף על מחיר המרצפות הסטנדרטיות שהנתבעת סיפקה. דא עקא, שיקשה להלום שאילו הכתמים נמצאו במרצפות כבר בעת אספקתן, היה קושי לרצפים שהועסקו על ידי הנתבעת, לגלותם, או שלמרות קיומם של הכתמים הם היו מניחים מרצפות פגומות ולא פוסלים אותן. זוהי אף דעתו של המומחה שאף היא מביאה אותו למסקנה, כי הכתמים במרצפות הופיעו רק לאחר שאלה הונחו בדירה. אני סבור כי מסקנה זו הינה הגיונית וסבירה, ולכן יש לאמצה כמימצא של בית המשפט.
ברם גם אילו הייתה ראיה, לפיה הרצפים הניחו מרצפות שהיו בהן כתמים, הרי גם אז האחריות עדיין רובצת על הנתבעת, כמי שהעסיקה את הרצפים. שהרי לא יכול להיות ספק, שהיה זה מחובתם של הרצפים, ועל כן גם מחובתה של הנתבעת, להקפיד על מיון המרצפות בטרם הנחתן, כך שרק מרצפות נקיות מפגמים תונחנה, בעוד שהרצפים היו חייבים לפסול את הפגומות‘‘.
גישת בית המשפט בסוגיה זו תואמת הנחיות תקן ישראלי 1629 הדן בעבודת ריצוף טראצו אך אין ספק שקביעה זו של בית המשפט כוחה יפה לכל סוגי האריחים אשר גם בהם קיים הצורך במיון המרצפות בטרם ההנחה.