מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

גודל מינימלי של חלקי מבנה והיחסות לכך במהלך בדיקת דירה


הגדרות של מינוחים מקצועיים בנושאי בדק בית לרבות קביעת גדלים מינימליים של חלקי מבנה
חלקי מבנהלהלן עיקרי ההגדרות אותם תמצא במימצאי דוח בדיקת דירה.
בחלק זה -
‘‘2.01 הגדרות: תיקון תש‘‘ם תשנ‘‘ב.
גובה‘‘ – המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או תקרת משנה באותו חלל.
‘‘דירה‘‘ – מערכת חדרים בעלת כניסה נפרדת המיועדת למגורי אדם, לרבות חדר מגורים, מטבח וחדר שירות שלה, ויכול שתכלול פרוזדור, אולם כניסה ומרפסת.
‘‘חדר מגורים‘‘ – חדר המיועד למגורים, למעט מטבח, חדר שירות, פרוזדור ומרפסת.
‘‘חדר שרות‘‘ – חדר אמבטיה, בית שימוש, מזווה או חדר ארונות.
‘‘חלון‘‘ - פתח הממש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים והפונה לשמים, לרחוב, או לחצר, לרבות אשנב, דלת מזוגגת או פתח אחר כיוצא באלה.
‘‘חצר חיצונית‘‘ – חצר הגובלת בצד אחד או יותר עם דרך או שטח פתוח אחר.
‘‘יציע‘‘ ו ‘‘עליית גג‘‘ – כמשמעותם בתוספת השלישית.
‘‘מטרה עיקרית ו ‘‘מטרת שירות‘‘ – כמשמעותם של מטרה עיקרית ומטרה של מתן שירותים נילווים כמתואר בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ‘‘ב 1992.
‘‘צינור איוור‘‘ – חלל מוקף קירות המזדקף עם מעבר לגג והמשמש מוצא לאדים ולאוויר מזוהם מחדרי השירות וחדרים אחרים בבנין.
‘‘רוחב מינימלי‘‘ – מרחק מינימלי בין חלקי בניין הנמדד על ידי ניצב.
‘‘שטח‘‘ – שטח רצפתו של חלק בניין הנמדד בין קירותיו.
‘‘שטח חלון‘‘ – שטח הפתח שבו מותקן החלון, לפי מידות הבנייה החיצוניות, המינימליות.
‘‘תקרת משנה‘‘ – תקרה לצורך אקוסטיקה או קישוט המותקנת מתחת למפלסה התחתון של התקרה.
2.03 גובה מינימלי של חלקי בניין.
א. גבהו של חלק בניין המפורט להלן בטור א‘ לא יפחת ממספר המטרים (להלן מ) המצויין לצדו בטור ב‘.

טור א‘
חלק הבנין טור ב‘
גובה מזערי במ‘
מרתף המשמש למטרת שירות 2.05
מקלט או מחסה לשעת חרום 2.00
חדר שירות, פרוזדור פנימי ומקום שנועד למטרת שירות ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת 2.50
חדר הנועד למטרה עיקרית ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת. 2.50
חדר בעלית גג הנועד למטרה עיקרית ובחלקו העליון לפחות. 1.80
חדר בעלית גג הנועד למטרת שירות ובחלקו העליון לפחות 2.50
חנות 2.75
יציע 2.20
החלל שבין יציע לבין הרצפה שמתחתיו 2.20
מקום הנועד לחניה כמטרה עיקרית. 2.40
מקום הנועד לחניה כמטרת שירות 2.05

ב. על הגובה המינימלי שנקבע בסעיף קטן א‘ לחלק של בניין, חייבים לשמור באותו חלק שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בניין בסעיף 2.04, ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי, מותר לבנות בגובה נמוך יותר, אם קיומם או הקמתם של קורות, כוכים, ארובות אוויר וכיוצא באלה מצדיקים זאת.
2.04 שטח מינימלי של חלקי בניין ורוחב מינימלי בין קירות.
א. שטחו של חלק בניין המפורט להלן בטור א‘ לא יפחת ממספר המטרים המרובעים (להלן מ‘‘ר) המצויין לצדו בטור ב‘ והרוחב המינימלי בין קירותיו לא יפחת ממספר המ‘ המצויין לצדו בטור ג‘.
טור א‘
חלק הבנין טור ב‘
שטח מינימלי במ‘‘ר טור ג‘
רוחב מינימלי במ‘ בין קירותיו
חדר מגורים 8.0 2.60
חדר מגורים בדירה בת חדר מגורים אחד 14.0 2.60
חדר מגורים אחד לפחות בדירה הכוללת שני חדרי מגורים או יותר 6.0 2.00
חדרון 2.5 1.45
חדר אמבטיה 6.0 1.70
בית שימוש המדידה בין הציפויים שעל הקירות 1.1 0.80
מטבח בדירה בת חדר מגורים אחד. נכלל המטבח בחדר המגורים, יתוסף שטחו לשטח חדר המגורים 4.5 1.70
מטבח הגובל עם פינת אוכל ששטחה 4.0 מר‘ לפחות 5.0 1.70
חדר רחצה המכיל מקלח ואסלה. 1.8 0.90

ב. מדידת הרוחב תבוצע בגובה 1.20 מטר מעל הרצפה ובין ציפויים.
ג. על הרוחב המינימלי שנקבע בסעיף קטן (א) לחלק של בניין, חייבים לשמור באותו חלק בלבד שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בניין בסעיף-קטן (א), ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי, מותר לבנות ברוחב קטן יותר.
שטח מינימלי של חלקי בניין ורוחב מינימלי בין קירות

הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...