מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

התיחסות לחלונות בבדיקת דירה


המאפיינים הנדרשים מחלונות בדירה.דרישות מינימליות מחלונות במהלך בדיקת דירה למגורים.
חלון2.20 אמצעי איוור ותאורה: תיקון תש‘‘ם.
במהלך בדיקת דירה יש להתיחס לדרישת התקנות שחדר מגורים ומטבח יכילו חלונות הפונים אל אוויר החוץ.
2.21 גודל חלונות בדירה.
א. לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ % 8 משטח רצפת החדר.
ב. לא יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מ % 5 משטח רצפת המטבח ולא יפחת גובה משקופיהם העליונים מעל מפני הרצפה מ 2.00 מ‘.
ג. לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר שירות מ % 10 משטח רצפת החדר או 0.3 מר‘, הכל לפי הגדול.
2.22 גודל חלון הפונה למרפסת:
א. לא יפחת שטח חלון הפונה למרפסת מ % 8 מסכום שטח רצפת החדר ו 1/8 משטח המרפסת, אם אין בחדר חלון אחד מלבד החלון האמור.
ב. אם יש בחדר חלון אחד מלבד חלון כאמור בסעיף קטן (א) ושטחו בלבד אינו ממלא הוראות סעיף 2.21 (א), תחול על שטחם הכולל של החלונות בחדר האמור הוראת סעיף קטן (א).
ג. אם אין בחדר חלון אחר מלבד חלון כאמור בסעיף קטן (א), לא יפחת שטח ההשלכה האנכית של פתח מרפסת על הקיר החיצון של החדר בו חלון כאמור, מ % 15 של סכום שטחי החדר והמרפסת.
2.23 איסור בניית חלון בקירות מסוימים.
לא ייבנה חלון בקיר על קו גבול צדדי או אחורי של נכס.
2.24 חלון הפונה לחצר פנימית בחדר מגורים.
לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית בחדר מגורים אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים אלה:
1. החדר יכיל חלון אחר הנפתח אל אוויר החוץ.
2. החלון ייסגר באופן המונע חדירת עשן.
3. מלבן החלון ותריסיו – בחלון המצוייד בתריסים – יבנו מחמרים בלתי דליקים ובדיקת אי דליקותם תיערך בהתאם לתקן הישראלי, תי‘ 755.
4. החצר הפנימית תהיה מלבנית, ובלבד שארכה לא יפחת מפעם וחצי רוחבה.
5. רוחב החצר האמורה בבנין שגבהו עד 11.00 מ‘, לא יפחת מ 3.00 מ‘, בבניין שגבהו עד 17.00 מ‘ – לא יפחת מ 4.0 מ‘; בבניין שגבהו עולה על 17.00 מ‘ – לא יפחת מ 5.00 מ‘.
6. פתח או דלת כניסה בגובה 2.00 מ‘ וברוחב 0.90 יאפשרו כניסה למשטח החצר מהחוץ.
7. לחצר תהיה מערכת ניקוז.
2.25 חלון הפונה לחצר פנימית במטבח או בחדר שירות.
לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית במטבח או בחדר שירות אלא אם נתקיימו לגבי החצר התנאים המפורטים בסעיף 2.24 (4) – (7).
2.26 חלונות בעליית גג תיקון תש‘‘ם.
בעליית גג שאינה משמשת למגורים יהיו שני חלונות אחד מול השני ושטח כל אחד מהם לא יפחת מ % 0.3 משטח ההשלכה האופקי של הגג.
2.27 תאורה ואיוור מרתף.
א. במרתף שאינו מיועד למגורים לא יפחת שטח חלונותיו מ % 2 משטח רצפתו.
ב. במרתף כאמור שאין בו חלונות יותקנו תאורה ואיוור מלאכותיים.
2.28 מבנה חלונות בבניין.
א. חלונותיו של בניין מגורים ייבנו באופן המאפשר ניקויים מתוך הבניין ללא סיכון למנקה.
ב. בחלונותיו של בניין שאינו מיועד למגורים ואשר גובה ספיהם עולה על 2.00 מ‘ מעל פני הקרקע, יותקנו מעקים, עוגנים או אמצעים אחרים להבטחת המנקה מפני סכנת נפילה.
ג. מעקה חלון, עוגן או אמצעי בטיחות אחר כאמור כאמור יהיו בנויים לפי התקן, מחמרים בלתי מחלידים, ובלבד שלא ייבנו מברזל יציקה או נחושת.


הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...