מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

בטיחות מדרגות - למה זה חשוב לך?


דרישות בטיחות במדרגות.דרישות אלו מהוות אבן בוחן בעריכת בדיקת דירה
מדרגותתקנות התכנון והבניה מקדישות התיחסות מורחבת ומודגשת לנושא בטיחות מדרגות .לפיכך על בודק דירה מקצועי להתיחס בכובד ראש לחריגות במבנה מדרגות ומעקות מחוקי הבניה במהלך בדיקת דירה.הכל כמפורט להלן:

תקנה 3.30 לתקנות התכנון והבניה מתיחסת למדרגות או כבשים המשמשים כניסה לבניין.
עולה מפלס הכניסה לבניין על מפלס רצפותיו או יורד ממנו, ייבנו מדרגות או כבשים (רמפות) המחברים את רצפות הבניין עם מפלס הכניסה.
3.31 חומרי בניה. תיקון: תשנ‘‘ו, תשנ‘‘ח.
א. חדרי מדרגות, מדרגות, משטחים ומעברים המובילים אל מדרגות, פרוזדורים וחדרי כניסה, על כל תמיכותיהם הקמסטרוקטיביות, ייבנו מאלמנטים עמידי אש ועמיד בליה.
ב. הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי בניין המכיל עד שתי דירות.
ג. עם צופו קירות של חדר מדרגות, יהיו הציפויים משיש, מחרסינה, מחומרים פלסטיים בלתי דליקים, מצבעי שמן, מבטון חשוף, מטיח, ממוזאיקה או מחומרים כיוצא באלה.
ד. חומרים ואלמנטים כמפורט בסעיפים קטנים (א) ו (ג) יהיו בהתאם לתקן, ככל שקיים.
ה. הזכוכית בחלונות שבקירותיו ובתקרתו של חדר מדרגות תהיה בהתאם לתקן ישראלי ת‘‘י 546 שבט תשכ‘‘ה (ינואר 1965), טיפוס שמשה 1.2 (שיטות ייצור הדבקה).
ו. עביה של זכוכית כאמור ששטחה מפורט להלן בטור א‘ לא יפחת ממספר המילימטרים הנקוב לצידו בטור ב‘.
טור א‘ טוב ב‘
שטח הזכוכית במ‘‘ר עובי הזכוכית במ‘‘מ
אינו עולה על 0.25 4.5
עולה על 0.25 ואינו עולה על 0.60 5.0
עולה על 0.60 ואינו עולה על 1.20 6.0
ז. לא יותקן בחדר מדרגות חלון שבו לוחיות זכוכית, אלא אם שטחה של כל לוחית כאמור אינו עולה על 1.20 מ‘‘ר.
ח. סעיפים קטנים (ה) עד (ז) לא יחולו במידה שהם סותרים הוראה מפורשת בתקן הישראלי ת.י. 1099, למעט חלק ג‘ שבו.
3.32 שטח חדר מדרגות בבנין מגורים. תיקון תש‘‘ם, תשמ‘‘ה.
שטחו של חדר מדרגות בבנין מגורים מהסוג המפורט להלן בטור א‘ לא יפחת מספר המ‘‘ר הנקוב לצידו בטור ב‘:
טור א‘ טור ב‘
סוג חדר מדרגות שטח חדר מדרגות במ‘‘ר
מוביל עד ל 5 דירות 9.00
מוביל ליותר מ 5 דירות 10.00
3.33 רוחב מינימלי של חדר מדרגות תיקון:תש‘‘ם.
הרוחב הפנימי של חדר המדרגות שמהלך מדרגותיו הוא כמפורט להלן בטור א‘, לא יפחת מספר המטרים הנקוב לצידו בטור ב‘.
טור א‘ טור ב‘
סוג מהלך המדרגות המרחק הפנימי במטרים
כיוון עליה אחד (רק בין הקירות) 1.20
מהלך מדרגות אחד 2.20
שני מהלכי מדרגות מקבילים 2.20
שלושה מהלכי מדרגות או יותר 2.60
3.34 רוחב מינמלי של מדרגות בבניין תיקון: תש‘‘ם.
רוחבן של מדרגות בניין מהסוג המפורט להלן בטור א‘ ללוח, לא יפחת ממספר המטרים הנקוב לצידו בטור ב‘.
ממדרגות פנימיות
טור א‘ טור ב‘
סוג המדרגות רוחב המדרגות במטרים
בתוך דירה 0.80
בניין מגורים המכיל עד 2 דירות 0.90
בבנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים 1.00
רבי קומות
מדרגות חוץ
טור א‘ טור ב‘
סוג המדרגות רוחב המדרגות במטרים
מובילות לדירה אחת 0.90
בנינים שאינם בנינים גבוהים או בנינים 1.00
רבי קומות
רחבן של מדרגות יהיה אחיד לכל ארכו של מהלך מדרגות אחד.
3.35 אופן מדידת רוחב מדרגות. תיקון: תשמ‘‘ב.
מדידת רחבן של מדרגות לעניין סעיף 3.34 תבוצע בהתאם למפורט להלן:
1. תחומות המדרגות בין שני קירות ומשני צידיהן מותקנים מסעדים יימדד הרוחב בין שני צירי המסעדים: לגבי מדרגות כאמור עם מסעד בצידן האחד בלבד – בין מישור הציפוי של הקיר בצד אחד ובין ציר המסעד בצד השני.
2. ניצב קיר בצידן האחד ומעקה בצידן השני, יימדד הרוחב בין מישור ציפוי הקיר ובין ציר המסעד של המעקה ובלבד שציר מסעד כאמור לא יבלוט יותר מ 7 סמ‘ כלפי חוץ מקצה שטח המדרגות החופשי לדריכה.
3. ניצבים מעקים בשני צידו המדרגות יימדד הרוחב בין הצירים של שני מסעדים של המעקים ובלבד שהצירים האמורים לא יבלטו יותר מ 7 סמ‘ כלפי חוץ כאמור בסיפה של פסקה 2.
4. בולט ציר אחיזה של מעקה יותר מ 7 סמ‘ כלפי חוץ, כאמור בסיפה של פסקה 2 יימדד הרוחב בין מישור הציפוי של קיר ובין קצה שטח המדרגות החופי לדריכה אין בין שני קצוות שטח המדרגות החופשי לדריכה, לפני עניין.
3.36 גובה מזקף ראש.
מזקף ראש בחדר מדרגות וכן בפרוזדורים ומעברים המובילים ממנו ליציאה מן הבניין לא יפחת מ 2.10 מ‘.
3.37 משטח אופקי בחדר מדרגות (פודסט):
א. העומק של משטח אופקי בחדר מדרגות הנמדד בין מישור ציפוי הקיר המוצב במקביל וממול למדרגה הקרובה ביותר ובין האף של אותה מדרגה (להלן בסעיף – עומק), לא יפחת מרחבן המינימלי של המדרגות, ובשום מקרה לא יפחת מ 1.00 מ‘.
ב. העומק של משטח אפקי שבין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחד – אם המהלך העליון מכיל יותר מ 9 מדרגות – לא יפחת מ 1.20 מ‘, בסעיף קטן זה, ‘‘עומק‘‘ המרחק האפקי בין אפי שתי המדרגות הגובלות עם המשטח האופקי.
ג. על אף האמור בסעיף קטן א‘ העומק במדרגות פנימיות בדירה יכול שיפחת מ 1.00 מ‘.
3.38 מידות רום ושלח מדרגה.
א. מוביל חדר מדרגות לשלוש דירות או יותר, לא יעלה רום המדרגה על 17.5 סמ‘.
ב. לא יפחת שלח המדרגה מ 25 סמ‘.
ג. קטן שלח המדרגה מ 27 סמ‘, יהיה למדרגה אף בולט 2 סמ‘, לפחות כלפי חוץ.
ד. במהלך מדרגות אחד לכל אורכו יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה הבאה.
2 רומים + שלח = 61 עד 63 סמ‘.
3.39 מספר המדרגות במהלך אחד תיקון תשנ‘‘ח.
א. במהלך מדרגות אחד לא יפחת מספר המדרגות מ 3 ולא יעלה על 16, ואולם בדירה בקומת קרקע ובתוך דירה מותר שמספר המדרגות במהלך מדרגות אחד, יפחת מ 3.
ב. במהלך מדרגות אחד לא יעלה מספר המדרגות על 22 אם רום המדרגה אינו עולה על 15.5 סמ‘.
3.40 הפרש בגובה מהלך מדרגות.
א. לא יעלה הפרש הגובה בין המפלס העליון והתחתון של מהלך מדרגות אחד על 3.40 מ‘.
ב. בנסיבות מיוחדות רשאית הועדה המקומית להתיר הפרש גובה העולה על האמור בסעיף קטן (א) בתנאי שרום המדרגה אינו עולה על 14 סמ‘.
3.41 משטח אפקי בגמר מהלך מדרגות.
אם המדרגה העליונה או התחתונה במהלך מדרגות עם דלת הנפתחת אל חדר מדרגות, ייבנה משטח אפקי לפני הדלת האמורה.
3.42 מעקה ובית אחיזה תיקון תשמ‘‘ב.
לא ייבנה מהלך מדרגות, פנים או חוץ, המכיל יותר מ 3 מדרגות אלא אם נתמלאו בו אלה.
א. היה צד אחד בלבד של גרם המדרגות ושל משטח הביניים שלו מתוחם על ידי קיר, יותקן בצידו השני מעקה.
ב. היו שני צדיו מתוחמים על ידי קירות, יותקן לאורך צד אחד מסעד אולם היה רוחב המדרגות עולה על 2.5 מטרים, יותקנו מסעדים לאורך שני צדיו.
ג. היה המרחק בין גרם המדרגות או משטח הביניים שלו לבין קירות חדר המדרגות עולה על 15 סמ‘, יותקנו בשני צדיו מעקים.
3.43 מעקה נוסף תיקון תשמ‘‘ב.
א. עולה רחבן של מדרגות למעט מדרגות חוץ מונומנטליות על 2.50 מ‘, יותקן בהן מעקה נוסף עם בית אחיזה במרחק שלא יעלה על 1.90 מ‘ ולא יפחת מ 1.10 מ‘ מהמעקה או מבקיר הקרוב ביותר.
ב. במעקה נוסף כאמור אין חובה לקיים את דרישות התקן הישראלי תי‘ 1142 בדבר מרווחים.
ג. מותר שהמעקה נוסף כאמור יכלול אזן עליון וניצבים בלבד.
3.44 בית אחיזה תיקון תשמ‘‘ב.
בית אחיזה יאפשר לפיתה ואחיזה נוחים ויעמוד בדרישות התקן הישראלי תי‘ 1142.
3.45 מבנה מעקה ומסעד תיקון תשמ‘‘ב.
מבנה מעקה ומסעד יעמדו בדרישות התקן הישראלי תי‘ 1142.
3.46 גובה מעקה ומסעד תיקון תשמ‘‘ב.
גובה מעקה וגובה מסעד יעמדו בדרישות התקן הישראלי תי‘ 1142 ומדידת הגובה תבוצע בדרך הקבועה בתקן האמור.
3.47 מדרגות טרפזיות.
א. לא יותקנו מדרגות בעלות שלחים בצורה טרפזית אלא אם יתמלא לגביהן אחד משני תנאים אלה.
הבניין מכיל עד שתי דירות.
המדרגות אינן מהוות חלק מדרך מוצא בטוח או מדרגות לשעת חירום כמשמעותן בחלק ז‘ לתוספת זו.
ב. שלח מדרגה טרפזית ברחבו הצר ביותר לא יפחת מ 17.5 סמ‘.
ג. זווית העליה של מדרגות טרפזיות או מדרגות כאמור המשולבות במדרגות רגילות, הנמדדת לאורך בציר מהלך המדרגות, תהיה אחידה.
3.48 מדרגות לולייניות תיקון תשמ‘‘ב.
א. לא יותקנו מדרגות לולייניות אלא אם יתמלא לגביהן אחד התנאים כלהלן:
1. הבנין מכיל עד שתי דירות.
2. המדרגות משמשות לעליה ליציע של חנות או לירידה מחנות למחסן או למטבח במרתף.
3. המדרגות אינן מהוות חלק מדרך מוצא בטוח או ממדרגות לשעת חירום כמשמעותן בחלק ז‘ לתוספת זו.
ב. רחבה של מדרגה לוליינית לא יפחת מ 0.55 מ‘.
ג. שלח מדרגה כאמור ברחבו הצר ביותר לא יפחת מ 12 סמ‘.
ד. המדרגות האמורות יהיו בעלי מידות וצורה אחידים.
ה. מעקים ומסעדים יותקנו כנדרש בסעיף 3.42.
3.49 פתח יציאה מחדר מדרגות.
א. בקומת הכניסה לבניין יהיה פתח יציאה מחדר המדרגות או מאולם הכניסה, אל הרחוב או אל שטח פתוח המוביל אל הרחוב.
ב. מותקנת בפתח יציאה כאמור דלת המשמשת לשלוש דירות ויותר, והיא תיפתח כלפי חוץ.
ג. לא תותקן דלת מסתובבת כיציאה יחידה מחלק מבניין לדרך מוצא בטוח או כיציאה יחידה מדרך מוצא בטוח אל הרחוב או לשטח פתוח המוביל אל הרחוב.הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...