מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

כיצד להתיחס לדרישות חוק מכר דירות במהלך בדיקת דירה


מכר דירות - איך מתמודדים עם דרישותיו במהלך בדיקת דירה, מהו מפרט טכני תקני
חוק מכרלהלן נוסח חוק מכר דירות שהוא בעל חשיבות עליונה בקביעת קריטריונים לבדיקת דירה בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק המכר (דירות), התשל‘‘ג1973-, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. חובת מסירת מפרט

(א) המוכר חייב לצרף לחוזה המכר מפרט ולמסור לקונה העתק ממנו חתום בידו.

(ב) כל תיקון במפרט טעון חתימת שני הצדדים.

2. פרטי המפרט

(א) המפרט יהיה בטופס שבתוספת לצו זה.

(ב) על המוכר למלא את כל הפריטים במפרט במפורט ובמדויק; אם פריט פלוני אינו חל בנסיבות הענין, על המוכר לציין זאת לגביו.

(ג) מותר למלא כל פריט מפריטי המפרט על דרך חילופין.

(ד) היה פריט שבמפרט מתייחס לדבר שנקבע בתקנת בנייה כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ‘‘ה1965- או בתקן כמשמעותו בחוק התקנים, התשי‘‘ג1953-, יכול שטופס המפרט ימולא על ידי הפניה לאותה תקנת בניה או לאותו תקן.

3. תחילה (תיקון: תשל‘‘ד)

תחילתו של צו זה ביום י‘‘ח בטבת תשל‘‘ה (1 בינואר 1975).

תוספת (תיקון: תשמ‘‘א, תשמ‘‘ד)

לפי חוק המכר (דירות), תשל‘‘ג1973-נספח לחוזה בין ________

לבין ________________

מתאריך _____________א. פרטי זהוי

הישוב:

מס‘ הגוש: _____ מס‘ חלקה / חלקות ______ בעל הקרקע ____

הזכות שהקונה רוכש בדירה: בעלות/חכירה. מי הוא המחכיר ___

תקופת החכירה _______ תחילת תקופת החכירה __________

הרחוב ________ מס‘ הבית ______ מס‘ המבנה (בתכנית העמדה)

דירה מס‘ ______ קומה _______ שטח הדירה לפי תכנית מצורפת.עורך הבקשה להיתר הבניה _________

מהנדס אחראי לביצוע השלד ________ב. תאור הבנין, המבנה, הדירה, ציודה ואבזריה 2

1. תאור הבנין

1.1 חד-משפחתי/דו-משפחתי/רב-משפחתי/טורי/מרובע/אחר

(פרט) ____________________________________

1.2 מספר חדרי מדרגות ____________________________

1.3 מספר דירות לכל חדר מדרגות _____________________

1.4 מספר קומות מרתף ____________________________

1.5 מספר כולל של קומות מעל לקרקע __________________

כולל: קומת עמודים, קומת קרקע, קומות טיפוסיות, קומת גג
(פנט האוס).

1.6 מיתקנים על הגג _______________________________

1.7 בבנין _________ דירות למגורים.

1.8 בבנין _________ דירות שלא למגורים לפי הפרוט הבא:כמות הדירות
יעוד
בקומה
1.9 תכניות מצורפות כחלק בלתי נפרד של תאור זה התכניות הבאות:

1.9.1 תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ1:100-.

1.9.2 תכניות קומת עמודים, קומה טיפוסית וקומת גג בק.מ. 1:100.
תכניות אלה רשאי המוכר לצרף בצילום מוקטן לק.מ. 1:200.
המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה הפנימית של דירות ברכישה
ע‘‘י אחרים בתנאי שלא ישנו את חזית הבית או שטחים ברכוש משותף.

1.9.3 תכנית המגרש כפי שנדרש בתכנית הגשה לרשות המקומית.

1.10 השטחים ו/או החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (כהגדרתו
בחוק המקרקעין) מסומנים ב ____________________

2. תאור המבנה

2.1 __________________________________________ יסודות:

2.2 מסד: _______ רצפה תלויה ______ אחר __________

2.3 מקלט: פנימי/חיצוני; תת/על קרקעי; מגדל בטחון יש/אין.
___כניסה מחדר מדרגות/כניסה מבחוץ, מספר הדירות שהמקלט
משרת . נכס אחר שהמקלט משרת

2.4 קומת עמודים:

התפוסה: ריקה/חלקית, סוג התפוסה (ציין) _____________

2.5 קירות חוץ: חומר ___________ עובי ___________ ס‘‘מ

2.6 קירות הפרדה בין הדירות: חומר ____ עובי ________ ס‘‘מ

2.7 מחיצות: חומר _____________ עובי ___________ ס‘‘מ

2.8 תקרות: חומר ______________ עובי ___________ ס‘‘מ

2.9 גג הבנין: חומר _____________ עובי ___________ ס‘‘מ,

מעקה בגובה ס‘‘מ ______ בידוד הגג (תאר) ______

הלבנת הגג .

2.10 חדר מדרגות:

2.10.1 מדרגות: צמנט לבן/אפור; אחר ___________________

משטחים: מרצפות צמנט לבן/אפור; אחר ___________

2.10.2 מעקה (תיאור) _______________________________

2.10.3 ציפוי קירות ח.מ.: חומר ________ עד לגובה ______ מ‘

וחומר עד לתקרה.

2.10.4 ציפוי הכניסה לבנין: חומר _______ עד לגובה ______ מ‘

וחומר עד לתקרה.

2.10.5 דלת כניסה לבנין: יש/אין; מידות וחומר ______________

2.10.6 עליה לגג; יש/אין (תאר) ________________________

2.11 ציפוי קירות חוץ:

2.11.1 טיח חוץ (תאור) _______ מספר שכבות ____________

2.11.2 ציפוי אחר (תאור) _____________________________

3. תאור הדירה

3.1 דירה בת _____ חדרים, בשטח לפי התכנית המצורפת בזה.

3.2 בדירה: הול כניסה, חדר דיור, _____ חדרי שינה, פינת אוכל,

פרוזדור, מטבח, חדר אמבטיה, בתי שימוש___ , מרפסות דיור

, מרפסת מטבח, מרפסת שירותים, חדר/ים לעסק או

לכל צורך אחר ________________________________

3.3 גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה _______ מ‘.

3.4 מעקות במרפסות (תאר) _________________________

3.5 ציפוי קירות פנים: טיח (תאור ועובי) __________________

אחר (פרט) __________________________________

גימור: סיוד/צבע פלסטי/אחר (פרט) _________________

3.6 חרסינה: שטח כולל _____ מ‘‘ר, פרוט מקומות: _______

סוג החרסינה _____________ גוון _________________

3.7 צבע שמן: _______ מ‘‘ר, פרוט מקומות: _____________

3.8 ריצוף בדירה:

מרצפות טרצו צמנט לבן/אפור בגודל _________________

בחדרים ____________________________________

מרצפות טרצו צמנט לבן/אפור בגודל _________________

בחדרים ____________________________________

ציפוי פלסטי _______ בחדרים ____________________

חומר אחר ________ בחדרים ____________________

שוליים מחומר _____ בחדרים_____________________3.9 נגרות (עץ, מתכת או פלסטיק)3

3.9.1 פרזול דלת כניסה:

ידיות-עין הצצה: יש/אין, מנעול תחתון: יש/אין מנעול עליון:

יש/אין, מנעול בטחון: יש/אין, ספרה למספור הדירה _____

3.9.2 צבע: (ציין סוג ומספר שכבות) ____________________

צביעת כנפי דלתות בעמידה /בשכיבה.

3.9.3 ארונות:

3.9.3.1 ארון מטבח מתחת לשיש: תאור ______ מידות ______

ציפוי חיצוני ___________ ציפוי פנימי ___________

3.9.3.2 ארון מטבח אחר: תאור ________ מידות _________

ציפוי חיצוני __________ ציפוי פנימי ____________

3.9.3.3 ארונות אחרים (ציין) ___________ תאור __________

מידות _____ ציפוי חיצוני _______ ציפוי פנימי ____3.10 סידורים סניטריים

3.10.1 במטבח:

3.10.1.1 קערת מטבח: חומר _________ מידות ____ סוג

3.10.1.2 סוללה למים קרים וחמים: חומר _ יש/אין

3.10.1.3 סבונית רגילה/כפולה: כמות ______________ חומר

3.10.1.4 לוחות: חומר ____________ כמות _______ מידות

3.10.2 בבית שימוש:

3.10.2.1 אסלה מחרס לבן/צבעוני, גוון _____________ סוג

3.10.2.2 מכסה מחומר _______________________

3.10.2.3 שיטת שטיפה: ארגז הדחה/מזרם חצי אוטומטי/ברז שטיפה.

3.10.2.4 מחזיק נייר טואלט מחומר: ____

3.10.2.5 כיור רחצה: חומר _____ מידות __ סוג ___ גוון

3.10.2.6 סוללה/ברז.

3.10.2.7 סבוניה: חומר גוון _______

3.10.3 בחדר אמבטיה:

3.10.3.1 כיור רחצה: חומר _____ מידות __ סוג ___ גוון

_______ סוללה כרום ניקול למים קרים וחמים יש/אין.

3.10.3.2 הכנה לאמבטיה/אמבטיה: חומר __________ אורך

סוג _____________ גוון _____________________

3.10.3.3 סוללה למים קרים וחמים עם/בלי צינור למקלחת (טלפון)

חומר _______ : יש/אין.

3.10.3.4 מקלחת ראש קבועה: יש/אין. ברזי מקלחת ___

3.10.3.5 ברז דלי: יש/אין.

3.10.3.6 מחיצה למקלחת: חומר _ עובי __________

3.10.3.7 אסלה מחרס לבן/צבעוני: גוון _____________ מכסה מחומר

3.10.3.8 שיטת השטיפה: ארגז הדחה/מזרם חצי אוטומטי/ברז שטיפה

3.10.3.9 סבוניות: חומר _______ כמות _______ (תאר)

3.10.3.10 איצטבה: יש/אין; מידות וחומר _____________________

3.10.3.11 מראה: יש/אין; מידות ___________________________

3.10.3.12 אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה ___________________

3.10.4 אביזרי אינסטלציה בחדרי עסק: ____________________

3.10.5 אביזרי אינסטלציה בחדרים לכל צורך אחר: ____________

3.10.6 במרפסת מטבח: הכנת חיבור למכונת כביסה: כן/לא, כולל:
מים חמים, מים קרים, הכנסה לביוב.

3.10.7 מים חמים:

3.10.7.1 מערכת קולטים ודוד שמש: בקיבול ____ חימום עזר עם
אלמנט חשמלי ______ /אחר (פרט). אחריות לתקופה .____.

3.10.7.2 אספקה מרכזית של מים חמים יש/אין. מונה ____________

3.10.7.3 סוג בידוד לצינורות מים חמים ______________________

3.10.7.4 חיבור מים חמים לכלים: קערת מטבח, כיור רחצה, אמבטיה,
מקלחת, אחר (פרט) _____________________________

3.10.8 מונה לדירה יש/אין ______________________________

3.10.9 חומר הצינורות: מים חמים וקרים _____ דלוחין ____
שופכין __________

3.10.10 מתלה כביסה דירתי: יש/אין: תאר ___________________

3.10.11 הכנה לדוד שמש כולל צנרת מים וחשמל יש/אין.

3.11 אינסטלציה חשמלית

3.11.1 חדר מדרגות: בכל קומה _____ נקודות מאור, גוף מאור לחצן
______ לחצן להדלקת אור בחדר מדרגות מתוך הדירה
יש/אין.

3.11.2 כניסה לדירה: נקודות מאור _______ חיבורי קיר ________

3.11.3 פרוזדור: נקודות מאור _________ חיבורי קיר __________

3.11.4 חדר דיור: נקודות מאור סריה _______ נקודות מאור רגילות
_________ חיבורי קיר מאור _____ חיבור קיר אחר _____

3.11.5 מרפסת דיור: נקודות מאור _______ חיבור קיר מוגן ______

3.11.6 פינת אוכל: נקודות מאור _______ חיבורי קיר __________

3.11.7 חדר שינה 1: נקודות מאור _______ חיבורי קיר _________

3.11.8 חדר שינה 2: נקודות מאור ______ חיבורי קיר __________

3.11.9 חדר שינה 3: נקודות מאור ______חיבורי קיר __________

3.11.10 חדרים לעסק: נקודות מאור _____ חיבורי קיר __________

3.11.11 חדרים לכל צורך אחר: נקודות מאור ____ חיבורי קיר _____

3.11.12 חדר אמבטיה: נקודות מאור עם ארמטורה הרמטית _______

3.11.13 חדר שרותים: נקודות מאור ___________

3.11.14 מטבח: נקודות מאור _______ חיבורי קיר למכשירים _____

חיבורי קיר מאור __________

3.11.15 מרפסת מטבח: נקודות מאור עם ארמטורה הרמטית_____
חיבורי קיר ________

3.11.16 מרפסת שרותים: נקודות מאור עם ארמטורה הרמטית _____
חיבורי קיר ________

3.11.17 דוד חשמל: חיבור עם מפסיק זרם 2 קטבים עם מנורת איתות:
טיפוס מתחת לטיח/אחר (פרט) _____________________

3.11.18 טלוויזיה: אנטנה מרכזית _____ נקודות חיבור לאנטנה ____

3.11.19 טלפון חוץ: הכנת צינורות כנדרש ע‘‘י הדואר. מס‘ נקודות
חיבור בדירה ______ טלפון פנים: יש/אין.

3.11.20 פעמון: (תאור) _________________________________

3.11.21 מפסיקי הזרם: רגילים/שקטים/אחרים (פרט) ___________

3.11.22 מתקנים אחרים (פרט) ____________________________4. חיבורי תשתית, שרותים מרכזיים, עבודות פיתוח ושונות

4.1 חיבור לקו מים מרכזי ______; מונה מים לבית יש/אין; מונה
לגינה יש/אין.

4.2 חיבור לביוב מרכזי יש/אין.

4.3 בור הרקה: יש/אין; מידות ____; בורות סופגים: כמות ____

4.4 חיבור הבנין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל.
המחיר כולל/לא כולל חיבור הדירה לרשת. המחיר לא כולל
התקנת מונה.

4.5 מקום לריכוז אשפה: מבנה _____ אופן סגירת המבנה ___
ברז מים וחיבור לביוב יש/אין. מספר הדירות לפח/מיכל/
עגלה/אחר _____ שיטת סילוק אשפה אחרת (תאור) ______

4.6 מתקן לתליית כביסה: (מקום ותאור) _________________

4.7 הכנה לאספקת גז: סידור מרכזי/דירתי, באמצעות מיכל דירתי
/ ביתי / שכונתי. הכנת צנרת עד לדירה. צנרת אספקת גז כלולה
במחיר הרכישה/לא כלולה במחיר הרכישה.

4.8 חימום מרכזי יש/אין; תאור השיטה __________________

4.9 קירור מרכזי יש/אין; תאור השיטה __________________

4.10 מעליות: יש/אין; כמות ___ גודל ___ מספר נוסעים _______

מספר תחנות ________

4.11 חניה למכוניות: חניה ל ____ מכוניות, מקומות מכוסים ____

(כמות) לא מכוסים ______ החניה צמודה לדירה/אינה צמודה
לדירה, מקומות חניה מחוץ למגרש ___________________

4.11.1 ריצוף מקומות החניה: מרוצף / אספלט / אחר ___________

4.12 ריצוף קומת עמודים מפולשת _______________________

4.13 תאור כללי של פיתוח המגרש:

4.13.1 גינה _________________

4.13.2 רשת השקאה ___________

4.13.3 שבילים _______________

אחר _________________

4.14 כביש, מדרכה, ניקוז, דרכי גישה כלול במחיר (מחק הבלתי כלול).

4.15 גדר בחזית מחומר ______ בגובה ____ מ‘.

גדר בצידי המגרש מחומר ______ בגובה ____ מ‘.

4.16 תאי דואר (תאר) ________________________________

4.17 מיתקנים אחרים _______________________________ג. רכוש משותף4

1. חלק/ים המוצא/ים מהרכוש המשותף: ________________

2. שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: _________

3. שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים
המחוייבים בקשר אליו: __________________

4. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית ________________

5. ___________חתימת המוכר

_________________________________

1 ק‘‘ת תשל‘‘ד, 583, 1612; תשמ‘‘א, 668, 1266; תשמ‘‘ד, 1080.

2 (א) דירה - פירושה חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר.

(ב) סטיות בשיעור של 2% בין מידות הבנין המופיעות בתכנית ובין המידות למעשה וכן סטיות בשיעור של 5% בין הכמויות ומידות האביזרים במפרט והכמויות ומידות למעשה הן סבירות, ולא ייחשבו כסטיה מתאור זה.

(ג) כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה.

(ד) בכל מקרה בו צויינו מספר אלטרנטיבות (לדוגמא: ‘‘יש/אין‘‘) יש למחוק את המיותר.

3 (א) יש לציין במפורש חומר (עץ לבוד, אלומיניום מזוגג וכיו‘‘ב), צורת הפתיחה (רגילה, נגרר, רפפות, מס‘ כנפיים וכיו‘‘ב), תריסים מתקפלים, נגררים, גלילה וכיו‘‘ב.

(ב) דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של אחד מחדרים אלה ובלבד שהכמות הכללית של הדלתות בדירה תתאים לסה‘‘כ הדלתות המצויינות בטבלה.

4 המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן הענינים המפורטים בסעיף ג‘ של המפרט, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין.

בדיקת דירה יד שניה

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל‘‘ה-1974

הגדרות (תיקון: תשל‘‘ו)

בחוק זה -

‘‘דירה‘‘ - חדר או מערכת חדרים למגורים, לעסק או לכל צורך אחר;

‘‘מכירה‘‘ - לרבות שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים, לרבות התחייבות למכור או להחכיר כאמור או לגרום שיימכר או יוחכר כאמור, ולרבות פעולה באיגוד כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ‘‘ג1963-;

‘‘מוכר‘‘ - מי שמוכר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו או על-ידי אדם אחר, על קרקע שלו או של זולתו, על מנת למכרה, לרבות מי שמוכר דירה שקנה אותה, על מנת למכרה, מאדם שבנה או שעתיד לבנות אותה כאמור, למעט מוכר דירה שלא בנה אותה בעצמו ולא קיבל מהקונה תמורה בעד מכירתה.

2. הבטחת כספי הקונה (תיקון: תשל‘‘ו)

לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על חמישה-עשר אחוזים מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה:

(1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו לקבלת נכסים, צו פירוק או למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור;

(2) ביטח את עצמו אצל מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי‘‘א1951-, שאישר לענין זה המפקח על הביטוח, להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפיסקה (1), והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש;

(3) שיעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך שר השיכון, להבטחת החזרת כל הכספים כאמור בפיסקה (1);

(4) רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ‘‘ט1969-, ובלבד שלא נרשמו לגביהם שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה;

(5) העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.

2א. החלפת ערובה (תיקון: תשל‘‘ו)

מוכר שהבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2(1) או (2) יהיה רשאי להחליף את הערובה באחת מדרכי הערובה לפי סעיף (2), (3), (4) או (5), ובלבד שהושלמה בניית הדירה ונמסרה ההחזקה בה לקונה, והכל אם לא הותנה על דרך אחרת בחוזה המכר; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3.2ב. הבטחת כספי קונה דירה על מקרקעי ישראל (תיקון: תשל‘‘ו, תשמ‘‘א)

(א) היתה הקרקע שעליה הדירה הנמכרת ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, לא יהא המוכר חייב להבטיח את כספי הקונה לפי סעיף 2 אלא לתקופה שתסתיים בהתמלא כל אלה:

(1) הושלמה בניית הדירה בהתאם לחוזה המכר;

(2) נמסרה ההחזקה בדירה לקונה;

(3) נחתם חוזה בין הקונה לבין מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) ובו התחייב המינהל להביא לידי רישום הקונה כשוכר הדירה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים כשהיא נקיה מכל שעבוד או התחייבות לשעבוד, מעיקול, ומכל זכות של צד שלישי, למעט שעבוד או התחייבות לשעבוד לחובת הקונה.

(ב) חוזה שנחתם בין הקונה לבין המינהל כאמור בפסקה (3) של סעיף קטן (א), בין יום כ‘‘א בשבט התשל‘‘ה (2 בפברואר 1975) לבין יום ב‘ בניסן התשל‘‘ט (30 במרס 1979), יראו כאילו כלולה בו התחייבות המינהל כאמור בפסקה (3) האמורה.

(ג) חוייב המינהל לפצות את הקונה על אי מילוי התחייבויותיו על פי פסקה (3) של סעיף קטן (א), ישפה המוכר את המינהל זולת אם הוכיח כי המינהל הוא האחראי לעילת הפיצוי.

3. סייג לתשלומים

קונה של דירה, שהכספים ששילם או שעליו לשלם למוכר לא הובטחו כאמור בסעיף 2(1) או (2), לא יהא חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה בשיעורים העולים על אלה שנקבעו בתקנות, על אף האמור בחוזה המכר.3א. תשלום הוצאות על ידי המוכר (תיקון: תש‘‘ס)

(א) כל תשלומי העמלות וההוצאות הכרוכות בהבטחת כספי הקונה, לפי חוק זה (להלן - ההוצאות), יחולו על המוכר.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו, אם על פי חוזה המכר על המוכר לשלם את ההוצאות בשביל הקונה, והמבטח או נותן הערבות הבנקאית, לפי הענין, הוציא קבלה על שם הקונה.

4. עונשין

מוכר העובר על הוראות סעיף 2, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 100,000 לירות; ואם היה קבלן לעבודות הנדסה בנאיות כמשמעותן בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ‘‘ט1969-, רשאי בית המשפט לפסול אותו לרישום בפנקס, ואם נרשם - לבטל את רישומו, הכל לתקופה שיקבע בית המשפט.

5. תחולה

הוראות חוק זה לא יחולו על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו של חוק זה.

6. ביצוע ותקנות (תיקון: תשל‘‘ו)

שר השיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות הקובעות דרכי הוכחה בדבר השלמת בנייתה של דירה לענין סעיפים 2א ו2-ב(1).

7. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ‘‘א בשבט תשל‘‘ה (2 בפברואר 1975
7. תחילה


תחילתו של חוק זה ביום כ‘‘א בשבט תשל‘‘ה (2 בפברואר 1975
הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...