מידע כללי
שאלות ותשובות אחרונות

אחריות קבלן בתואם לסוג הליקוי


27-08-16
שנות אחריותו של הקבלן לגבי טיב הבנייה נקבעו בחוק מכר דירות כאשר מספר שנות האחריות משתנה בתואם לסוג הליקוי ואופיו. בכל מקרה מניין שנות האחריות מתחיל עם סיום שנת הבדק ואו במקרים בהם בוצע תיקון מהמועד בו צלח התיקון.
תקופת בדק מוגדרת בחוק -‘‘תקופה שתחילתה מעת מסירת הדירה . תקופה זו מחולקת לשנים בתואם לסוג ותחום הליקוי, כמפורט להלן.
תקופת האחריות-‘‘תקופה של 3 שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק, כאמור לעיל.
להלן פירוט תקופת הבדק בהתאם לרכיבי הבניה השונים, כאשר תקופת האחריות הנה תוספת של שנות האחריות המתחילות לאחר סיום שנתהבדק כמפורט להלן:
(1) צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים;
(2) חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים;
(3) מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים;
(4) קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים;
(5) שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים;
(6) שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים;
(7) סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים;
(8) קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים;
(9) כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
ללא קשר לחוק מכר דירות זכאי רוכש דירה לתבוע קבלן גם לפי חוק ההתיישנות למשך 7 שנים, ללא קשר לסוג הליקוי, ובמיוחד במצבים של ליקויי נסתר לגביו ההתיישנות מתחילה מרגע שהליקוי נגלה לראשונה.

הדמיה תרמית


איתור מקורות רטיבות בסיוע הדמיה תרמית...
29.07.16

בדיקת רטיבות בדירה עם מצלמת הדמיה תרמית


תמונה תרמית של מבנהמה היתרון היחסי בבדיקת דירה עם מצלמת הדמיה תרמית...